Med kompetens som grund


Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga ledord. Vi strävar efter delaktighet och samarbete genom hela byggprocessen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Genom kunskap och engagemang arbetar vi fram de bästa lösningarna för våra kunders behov och genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare förbättras vår förmåga att lösa dessa behov.

Vår affärsidé bygger på totalentreprenader från idé till färdigt projekt i nära samverkan med våra kunder och när möjligheten ges att delta tidigt i byggprocessen skapas en välplanerad och effektiv produktion. Vi strävar efter att bygga på ett resurseffektivt och kostnadsmedvetet sätt och skapar därigenom ett ökat kundvärde och goda miljöer.

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 9001, ISO1400 och OHSAS18001.